Onze Privacy Verklaring & Cookie Beleid

MODERNEBOEKHOEDER.NL 

Moderneboekhouder, gevestigd aan Andromeda 2 3297 VA te Puttershoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

# Onze contactgegevens zijn:

www.moderneboekhouder.nl

Andromeda 2

3297 VA Puttershoek

+31642695528

# Persoonsgegevens die wij verwerken

moderneboekhouder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

# Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

moderneboekhouder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

moderneboekhouder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– moderneboekhouder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangiften.

# Geautomatiseerde besluitvorming

Moderneboekhouder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en-of systemen, zonder dat daar

een mens (bijvoorbeeld een medewerker van moderneboekhouder) tussen zit.

# Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s & systemen:

-Online boekhoud programma Reeleezee welke het zeker-online certificaat heeft. 

Het keurmerk zeker-online is de zwaarste toetsing waaraan online boekhoudsoftware kan voldoen. 

Elk jaar wordt het normenkader getoetst door een onafhankelijke IT-auditor. Hierdoor blijft het keurmerk actueel.

-Online fiscaal pakket van unit4fiscaalgemak met ons eigen PKI-overheidscertificaat om de

aangiften via een beveiligde verbinding aan de belastingdienst te sturen.

-Online salaris software Nmbrs, Nmbrs wordt gehost via een Nederlandse provider,

Uniserver Internet BV. De servers staan in de datacenters van Telecitygroup en zijn voorzien

van back-up en noodmaatregelen voor bv de stroomtoevoer en brand, deze servers worden 24/7 gemonitord op oneigenlijke toegang.

# Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moderneboekhouder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke

bewaartermijnen voor al uw (persoons)gegevens in ons bezit.

Gegevens bewaartermijn: 5 tot 10 jaar 

Reden: Eis belastingdienst

# Delen van persoonsgegevens met derden

Moderneboekhouder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in

onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moderneboekhouder blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

# Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moderneboekhouder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische

cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij

het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van

de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt

en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze

website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te

stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder

is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

moderneboekhouder.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in

een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moderneboekhouder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een

kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Moderneboekhouder.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via

de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

# Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moderneboekhouder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met ons via info@moderneboekhouder.nl